OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina („NN“ br.107/07) tvrtka
ARRODO d.o.o., iz Zagreba, Pakoštanska 5/2, OIB 12269370062, donosi:

OPĆE UVJETE POSLOVANJA
Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između tvrtke ARRODO d.o.o. kao posrednika i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja tvrtke ARRODO d.o.o.

Ponuda nekretnina tvrtke ARRODO d.o.o. temelji se na podacima koji su zaprimljeni pismenim ili usmenim putem od strane nalogodavca – prodavatelja. Posrednik zadržava mogućnost pogreške u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka ili promjene uvjeta prodaje od strane prodavatelja te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana ili je vlasnik odustao od prodaje, a da o tome nije pravodobno obavijestio agenciju.
Ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac – kupac) mora čuvati u povjerenju i samo ih uz pismeno odobrenje tvrtke ARRODO d.o.o. smije prenijeti trećoj osobi. Ako je primatelj ponude već upoznat sa nekretninama koje mu je agencija ponudila, obvezan je bez odgode o tome obavijestiti agenciju.

Obveze tvrtke ARRODO d.o.o. prema nalogodavcu – prodavatelju:
1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem (standardni ili isključivi);
2. Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini;
3. Upoznati prodavatelja s tržišnom vrijednosti nekretnine te upozoriti na njene eventualne pravne ili fizičke nedostatke;
4. Organizirati razgledavanje nekretnine, obaviti potrebne radnje radi prezentacije nekretnine na tržištu te oglasiti nekretninu na način koji odredi tvrtka;
5. Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište i o tome obavijestiti zainteresirane strane;
6. Čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu;
7. Tražiti priliku za sklapanje ugovora o posredovanom poslu između prodavatelja i treće osobe i to pažnjom dobrog stručnjaka;
8. Obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su tvrtki poznate;
9. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;
10. Prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora);

Obveze nalogodavca – prodavatelja prema tvrtki ARRODO d.o.o.
1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s tvrtkom ARRODO d.o.o. (standardni ili isključivi);
2. Dati tvrtki točne informacije o nekretnini te dati na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo, odnosno pravo na nekretnini koja je predmet posredničkog posla, omogućiti tvrtki fotografiranje nekretnine (ili po dogovoru dostaviti tvrtki fotografije odgovarajuće kvalitete) te ju upoznati sa svim okolnostima vezanim za predmetnu nekretninu;
3. Osigurati tvrtki ARRODO d.o.o. i trećoj osobi zainteresiranoj za sklapanje posredovanoga posla razgledavanje nekretnine uz prisutnost djelatnika tvrtke;
4. Obavijestiti tvrtku ARRODO d.o.o. o svim promjenama vezanim za posredovanu nekretninu što se posebno odnosi na opis nekretnine, vlasnički status i cijenu;
5. Isplatiti tvrtki ARRODO d.o.o. proviziju odmah po potpisu kupoprodajnog ugovora, predugovora ili drugog sličnog pravnog dokumenta, a nakon primitka prvog iznosa novca na ime kapare ili kupovnine.
6. Nalogodavac priznaje posredovanje, odnosno tvrtka ARRODO d.o.o. ostvaruje pravo na ugovorenu posredničku proviziju u cijelosti i u slučaju da:
- Nalogodavac sklopi predugovor, odnosno kupoprodajni ugovor sa kupcem dovedenim u vezu
posredovanjem tvrtke, s članovima obitelji kupca ili sa tvrtkom koja je u (su)vlasništvu kupca ili
kupac u njoj ima utjecaj,
- Nalogodavac bez objektivnog razloga odustane od prodaje nakon što tvrtka nađe osobu
zainteresiranu za sklapanje ugovora.
7. Ako je to izričito ugovoreno naknaditi tvrtki ARRODO d.o.o. troškove koji su nastali tijekom posredovanja, a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja.

Obveze tvrtke ARRODO d.o.o. prema nalogodavcu – kupcu:
1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s nalagodavcem;
2. Nastojati naći za nalogodavca odgovarajuću nekretninu, pokazati je nalogodavcu te ga dovesti u vezu s prodavateljem koji bi s njim pregovarao o sklapanju kupoprodajnog ugovora (ugovora o zamjeni ili sl.);
3. Predočiti kupcu dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje;
4. U suradnji s odvjetničkim uredom izraditi Predugovor o kupoprodaji nekretnina, Ugovor o kupoprodaji nekretnina i Tabularnu izjavu;
5. Organizirati ovjeru potpisa prodavatelja i kupca kod javnog bilježnika;
6. Ukoliko nalogodavac opunomoći tvrtku ARRODO d.o.o., ona će za njega također:
• podnijeti poreznu prijavu pri nadležnoj Poreznoj upravi;
• urediti i predati svu potrebnu dokumentaciju za prijenos režija s prodavatelja na kupca;
• predati prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na kupljenim nekretninama u ime Kupca kod
zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Općinskog suda.

Obveze nalogodavca – kupca prema tvrtki ARRODO d.o.o.:
Nalogodavac – kupac obvezan je isplatiti posredniku proviziju odmah po potpisu kupoprodajnog ugovora, predugovora ili drugog sličnog pravnog dokumenta, a nakon primitka prvog iznosa novca na ime kapare ili kupovnine.
Smatrati će se da je posredovanje obavljeno i u slučaju da je predugovor ili ugovor sklopljen sa prodavateljem i članovima obitelji kupca ili sa tvrtkom u kojoj kupac ima utjecaj.

Posrednička provizija
Tvrtka stječe pravo na posredničku naknadu – proviziju u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla (potpisom Predugovora ili Ugovora) kojim se nalogodavac obavezao zaključiti posredovani pravni posao. Naknada se isplaćuje tvrtki istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je tvrtka posredovala.
Pravni posao se smatra zaključenim kada su se nalogodavac i treća osoba sporazumjeli u pogledu predmeta ugovora i cijene, odnosno u trenutku sklapanja ugovora, predugovora i/ili polaganja kapare za posredovani pravni posao. Prema ovim uvjetima posredovani pravni posao je i onaj kada nalogodavac zaključi ugovor, predugovor i/ili položi kaparu sa trećom osobom, a sa kojom ju je posrednik doveo u vezu, za nekretnine koje su vlasništvo treće osobe ili članova njegove obitelji iako nisu izričito navedene na Ugovoru o posredovanju.
U posredničku naknadu su uključeni svi troškovi koje je tvrtka ARRODO d.o.o. imala prilikom posredovanja. To se ne odnosi na troškove za poslove nastale u slučaju da tvrtka dogovori s nalogodavcem i obavljanje druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja, a koji ne ulaze u uobičajene aktivnosti posredovanja.
Ugovorena posrednička provizija ne uključuje troškove podmirenja sudskih pristojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, javnobilježničke nagrade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristojbi za ishodovanje vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, prijenos hipoteke, pristojbe za skidanje hipoteke, potvrde i druge isprave u svezi zaključenog pravnog posla.
Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju.